Współpraca szkoła rodzice wg. rodziców

Szanowi Państwo,

poniżej przekazuję do wypełnienia ankietę dotycząca współpracy rodziców i nauczycieli w naszej szkole. Proszę o rzetelne odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta jest anonimowa.

Z wyrazami szacunku,
Marek Niedźwiecki,
Dyrektor

Pytanie nr 2  

Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan/Pani sposób komunikowania się ze szkołą?
1. Bardzo dobrze
2. Dobrze
3. Źle
4. Bardzo źle

Pytanie nr 3  

Jak ocenia Pan/Pani sposób komunikowania się z:
Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle
1. Dyrekcją
2. Wychowawcami
3. Nauczycielami
4. Pedagogiem lub psychologiem szkolnym

Pytanie nr 4  

Czy szkoła podejmuje działania, aby pozyskać Pana/Pani opinię o:
Często Rzadko Nigdy
1. Programie wychowawczym
2. Programie nauczania
3. Programie profilaktycznym zapobiegającym zagrożeniom wśród uczniów
4. Planie finansowym
5. Podejmowanych projektach, inicjatywach

Pytanie nr 5  

W jaki sposób szkoła pozyskuje opinie od rodziców na temat swojej działalności?
1. Podczas wywiadówek
2. Podczas dni otwartych
3. W czasie spotkań indywidualnych z nauczycielem
4. Podczas imprez organizowanych przez szkołę
5. Telefonicznie
6. Przez Internet
7. Za pośrednictwem dziecka
8. W inny sposób (jaki?) .............................................
9. Szkoła nie pozyskuje takich informacji / nie wiem

Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.